Home
Váš nákupní košík

Košík

Obecné podmínky používání webových stránek

Vítejte na webových stránkách www.id21.cz / dočasně směrované na www.idsys.cz. Připojením k této webové stránce stvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a bez omezení či výhrad přijali tyto Obecné podmínky používání internetových stránek a ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ https://www.idsys.cz/vyhody/osobni-udaje/

1. Identifikační údaje

Společnost provozující tyto webové stránky (dále jen „Společnost“):

Společnost ID21 s.r.o., s.r.o. se sídlem Rostovská 260/2b, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČ: 08107742, , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl, C vložka 313126, (dále jako “Společnost“).

Web Design:

Studio Marvil s.r.o., se sídlem Bělehradská 597/65, 120 00, Praha 2.

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod č. C 50928 Tel.: Tel.: +420 224 941 955

Výroba webových stránek:

WDT, spol. s.r.o., se sídlem Palackého třída 572/62, Královo Pole, 612 00 Brno.

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně pod č. C 213309

Technický design a vývoj webových stránek:

WDT, spol. s.r.o., se sídlem Palackého třída 572/62, Královo Pole, 612 00 Brno.

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně pod č. C 213309

Hosting:

WDT, spol. s.r.o., se sídlem Palackého třída 572/62, Královo Pole, 612 00 Brno.

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně pod č. C 213309

2. Informace o aktivitách

Tyto Webové stránky poskytují informace týkající se aktivit společnosti ID21 s.r.o. Společnost je oprávněna kdykoli a bez předchozího upozornění informace obsažené na těchto webových stránkách upravit. Tyto informace je poskytovány jako informace obecné, bez jakýchkoli záruk, že jsou vhodné k nějakému konkrétnímu účelu.

3. Duševní vlastnictví

Veškeré informace a dokumenty (text, animované i statické obrazy, databáze, zvuky, fotografie, know-how či uvedené produkty) uložené na webových stránkách, stejně jako veškeré prvky pro webové stránky vytvořené, včetně jejich obecné struktury, jsou ve vlastnictví Společnosti nebo podléhají právům užívání, kopírování či sdílení s veřejností, které jim byly uděleny.

Tyto informace, dokumenty a další položky podléhají zákonům na ochranu autorských práv do míry, do jaké byly zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím této webové stránky. V souvislosti s právy na ochranu duševního vlastnictví nebylo žádnému subjektu uděleno žádné jiné povolení či právo, než shlédnout tuto webovou stránku.

Rozmnožování dokumentů z našich internetových stránek je povoleno pouze jako informace pro osobní a soukromé účely. Jakékoli rozmnožování či používání kopií vytvořených pro jiné účely je oficiálně zakázáno a podléhá předchozímu formálnímu povolení ze strany Společnosti. V každém případě musí být na kopii informací z naší webové stránky být uveden zdroj a náležitý odkaz na vlastníka.

Pokud není stanoveno jinak, jsou názvy společností, loga, produkty a značky uvedené na webové stránce ve vlastnictví Společnosti, nebo podléhají právům na užívání, rozmnožování či reprezentování/komunikaci s veřejností, jež byly za těmito účely uděleny. Bez předchozího písemného svolení Společnosti nejste oprávněni je používat.

Společnost je správcem databází na webových stránkách Společnosti a Společnost je i vlastníkem všech dostupných databází. Nejste oprávněni podstatnou kvalitativní či kvantitativní část databází extrahovat či dále použít, a to ani pro soukromé účely.

4. Vaše závazky

Každý návštěvník našich webových stránek poskytující informace uděluje Společnosti veškerá převoditelná práva vztahující se na dané informace a opravňuje Společnost k jejich užívání. Informace poskytnuté návštěvníky nebudou považovány za důvěrné. Poskytnuté informace jsou nicméně osobními údaji, jak je stanoveno příslušnými předpisy, což znamená, že se zavazujeme tyto informace zpracovávat v souladu s našimi ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, vztahujícími se na tyto webové stránky.

Každý návštěvník těchto webových stránek také prohlašuje, že dodržuje následující opatření a platnou legislativu, a to zejména, že:

- je schopen a má prostředky potřebné k přístupu k našim webovým stránkám a k jejich používání.

- ověřil, že použitá konfigurace IT neobsahuje žádný virus a že je plně funkční.

- uděluje Společnosti, případně partnerům, právo poskytnuté informace používat (s výjimkou údajů osobní povahy).

- je povinen udržovat v tajnosti přístupová hesla a kódy, které mu Společnost zašle za účelem přístupu ke specifickým sekcím, a tím pádem nese za jejich používání a bezpečnost zodpovědnost. Společnost si vyhrazuje právo pozastavit Váš přístup k naší webové stránce v případě podvodného používání či pokusu o podvodné používání zmíněného přístupu.

5. Hypertextové odkazy

Společnost formálně odmítá jakoukoli zodpovědnost za obsah webových stránek, ke kterým uvádí odkazy. Tyto odkazy jsou uživatelům našich stránek poskytovány jako služba. Seznamte se prosím s obecnými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů pro tyto stránky, abyste byli obeznámeni s jejich postupy. Rozhodnutí použít tyto odkazy je výhradně na uživatelích našich stránek. Jsme oprávněni jakýkoli odkaz na našich stránkách kdykoli upravit či vymazat.

Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz na naše webové stránky, musíte získat předchozí písemný souhlas od Společnosti, k čemuž prosím použijte kontaktní údaje uvedené na konci tohoto dokumentu.

6. Aktualizace podmínek používání našich webových stránek a platná legislativa

Společnost je oprávněna tyto Podmínky používání webových stránek kdykoli aktualizovat. Vyzýváme Vás tudíž, abyste se pravidelně seznamovali s jejich aktuální platnou verzí. Tyto obecné podmínky používání webových stránek podléhají platné legislativě.

7. Kontaktní údaje

Veškeré otázky týkající se podmínek používání těchto webových stránek můžete zasílat e-mailem na info@id21.cz nebo poštou na následující adresu: ID21 s.r.o.Rostovská 260/2b, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

";
Prosím čekejte
Váš požadavek se zpracovává