Home
Váš nákupní košík

Košík

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží

Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží vyhlášené níže uvedeného dne (dále jen „VOP“) tvoří součást smluvního ujednání mezi společností ID21 s. r. o., IČ: 08107742 (dále jen „prodávající“) a zákazníky nakupujícími zboží (dále jen „kupující“). Toto smluvní ujednání tvoří kupní smlouvu mezi prodávajícím na straně jedné a jednotlivými kupujícími na straně druhé; tato kupní smlouva se ve VOP označuje jako „smlouva“. Kupující a prodávající se společně označují též jako „smluvní strany“ či pouze „strany“.

2. VOP se týkají zboží prodávaného prodávajícím, a to zejména prostřednictvím internetového obchodu (aplikace) provozovaného na doméně www.id21.cz (dále jen „internetové stránky“), ale taktéž zboží objednaného kupujícím jinými prostředky (tj. nejenom prostřednictvím internetového obchodu, ale i poštou, telefonicky, telefaxem, elektronickou poštou či jakkoli jinak) pokud strany výslovně použití těchto VOP nevyloučily. Při uzavírání smlouvy je kupující povinen vymezit objednávané zboží dostatečně přesně, srozumitelně a určitě a zadat pravdivě a co nejúplněji potřebné kontaktní a doručovací údaje. Kupující určuje zboží ke koupi zpravidla ze zboží nabízeného v internetovém obchodě, katalogu prodávajícího, či na základě individuálního sdělení prodávajícího; tato nabídka je však pouze výzvou ke kontraktaci a nezaručuje dostupnost nabízeného zboží. Smlouva je uzavřena teprve potvrzením (akceptací) objednávky prodávajícím; k potvrzení objednávky může výjimečně dojít i konkludentně (dodáním objednaného zboží), u spotřebitelů však musí dojít vždy k potvrzení objednávky.

3. Zrušit již prodávajícímu odeslanou objednávku lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy (viz níže).

4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily jakoukoli kupní smlouvu uzavřenou s prodávajícím nebo s ním propojenými osobami.

5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

6. Tyto VOP též informují kupující – osoby, jež nejednají při uzavírání nebo plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (v těchto VOP označovány jako „spotřebitelé“) o jejich právech vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele. Informace o zpracování osobních údajů kupujícího prodávajícím jsou dostupné na: https://www.id21.cz/vyhody/osobni-udaje/.

Předmět smlouvy

7. Prodávající se smlouvou zavazuje předat kupujícímu zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a převzít zboží.

8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, vč. daně z přidané hodnoty a včetně přepravních nákladů a poštovného, je-li povinen je hradit. Za dobu, kdy má kupující zboží ve své moci, ačkoli není jeho vlastníkem, je kupující povinen platit prodávajícímu nájemné ve výši 0,10,- Kč za každý jeden kus zboží denně; tímto není dotčeno ustanovení bodu 13. VOP.

9. Prodávající upraví na přání kupujícího zboží individuálně podle jeho objednávky (potiskem) – v takovém případě má smlouva povahu smlouvy o dílo; to není na újmu platnosti ostatních ustanovení těchto VOP s tím, že cena za provedení díla bude zahrnuta v kupní ceně. Kupující je odpovědný za to, že úpravou zboží podle jeho objednávky nebudou porušena práva třetích osob. Prodávající je oprávněn požadovat prokázání oprávněnosti užití zvoleného potisku (např. ochranné známky); v případě, že oprávněnost užití nebude prokázána, je prodávající povinen dodat zboží bez úpravy za standardní kupní cenu.

Kupní cena

10. Kupní cena zboží uvedená v internetovém obchodě je platná v okamžiku objednání, kupní cena zboží uvedená v katalogu prodávajícího je platná do dne vydání nového katalogu, kupní cena zboží uvedená sdělením prodávajícího je platná v okamžiku učinění sdělení prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo opravy tiskových chyb a změny cen, v případě změny směnných kurzů měn, nárůstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Slevy jsou platné v okamžiku zobrazení v internetovém obchodě a jejich platnost může být časově omezená, neomezená nebo omezená do vyprodání zásob, jak je u jednotlivého zboží uvedeno.

11. Není-li dále stanoveno jinak, je kupní cena splatná při převzetí zboží; prodávající zásadně vyžaduje zaplacení zálohy předem, a to ve výši kupní ceny a přepravních nákladů, a kupující je povinen na výzvu prodávajícího zálohu zaplatit ve lhůtě stanovené ve výzvě. V případě většího rozsahu či opakovaného objednávání zboží můžou strany rámcovou smlouvou domluvit podmínky objednávání zboží a následné splatnosti kupní ceny – v tomto případě kupující nechť kontaktuje prodávajícího.

12. Kupní cenu lze platit podle volby kupujícího některým z těchto prostředků:

a) v hotovosti či platební kartou při převzetí zboží u prodávajícího;

b) u provozovatele poštovní či zásilkové služby při doručení zboží na dobírku;

c) převodem na bankovní účet prodávajícího (kupní cena se považuje u bankovního převodu za řádně zaplacenou pouze v případě, že kupující platbu označí variabilním symbolem, jímž je číslo zálohové faktury, a platba bude připsána na bankovní účet prodávajícího);

d) platba platební kartou prostřednictvím aplikace v internetovém obchodě;

e) platba jinými elektronickými prostředky umožňujícími provedení platby na dálku, jsou-li na internetových stránkách dostupné.

Platba dle písm. a) a b) (hotovost a dobírka) není možná v případě individuální úpravy zboží podle přání kupujícího, kdy se vyžaduje zálohová platba ve výši kupní ceny před provedením úpravy zboží.

13. V případě prodlení s platbou kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky denně. V případě, že se kupující ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny, zavazuje se, vzhledem k nákladům souvisejících se zpracováním a vymáháním dlužné částky, zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

14. Prodávající vystavuje daňový doklad zpravidla písemně a doručuje jej kupujícímu zpravidla společně s dodávaným zbožím, prodávající je však dle své volby oprávněn k vystavení daňového dokladu též v elektronické podobě a k jeho doručení na adresu elektronické pošty zadanou kupujícím jako kontaktní. Kupující souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě, pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací.

15. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn jakoukoli svou pohledávku za kupujícím postoupit třetí osobě.

Dodací podmínky

16. Zboží je expedováno, resp. připraveno pro kupujícího:

a) v případě zboží na skladě do jednoho pracovního dne od objednávky

b) v případě, že zboží na skladě není, kontaktuje zpravidla prodávající kupujícího za účelem sjednání termínu dodání, nevyplývá-li termín dodání z informací poskytnutých při nabídce zboží, např. internetových stránkách v poli „Dostupnost“;

 

c) v případě zboží individuálně upraveného podle přání kupujícího přiměřeně rozsahu objednávky a způsobu úpravy zboží (tisku), tj. v případě zboží na skladě nejvýše do 10 pracovních dnů od schválení korektury, příp. zkušebního tisku kupujícím; v případě zboží, jež není na skladě, se lhůta prodlužuje o nutnou dobu k dodání zboží výrobcem prodávajícímu obdobně dle písm. b).

17. Dodáním se v těchto VOP rozumí umožnění dispozice se zbožím kupujícím. Prodávající připraví podle volby kupujícího zboží buď k osobnímu odběru ve svém sídle (po předchozí telefonické domluvě) či odesláním (na náklady a riziko kupujícího, není-li dále stanoveno jinak) na sdělenou doručovací adresu kupujícího; EXW Praha (Incoterms 2000).

18. V případě odesílání zboží kupujícímu má kupující zpravidla možnost volby mezi několika prostředky dodání zboží, které si vybere při objednávce zboží. Při objednávce zboží jsou rovněž uvedeny ceny za doručování a předpokládaná doba dodání zboží, za kterou však odpovídá přepravce, nikoli prodávající. Přepravní náklady a poštovné hradí kupující; v případě, že kupní cena (bez DPH) přesahuje 5.000,- Kč, hradí přepravní náklady a poštovné prodávající.

Vady zboží – obecná ustanovení

19. Za vady se nepovažují drobné odchylky barevného odstínu či rozměru (± 5 mm); prodávající zvlášť upozorňuje na to, že při přetisku zboží v katalogu a zejména při jeho zobrazení na obrazovce počítače se můžou vyskytnout odchylky od skutečné barvy zboží. Za vady se rovněž nepovažuje stav, kdy kupující schválí vzorek tisku či korekturu, pokud bude zboží odpovídat takto schválenému vzorku.

20. Při uplatnění nároků z vad zboží je kupující povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat koupi zboží (dodacím listem apod.) a popsat v čem vady shledává či jak se projevují.

21. Uplatnění vad zboží zpravidla vyžaduje testování vzorku či vzorků zboží. Ukáže-li se vytknutí vad jako nedůvodné či neoprávněné, má prodávající nárok na náhradu nákladů skutečně vynaložených na testování zboží, splatnou do 30 dnů ode dne vyčíslení těchto nákladů.

22. Na kupující – spotřebitele se dále vztahují následující ustanovení týkající se vad zboží (body 23. až 32.).

Spotřebitelská záruka

23. Prodávající poskytuje na své zboží záruku spotřebitelům (tj. osobám, jež nejednají při uzavírání nebo plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti – viz bod 6. VOP), a to v trvání 24 měsíců od převzetí zboží spotřebitelem. Jako záruční list slouží spotřebiteli vystavený daňový doklad o zakoupení zboží.

24. Vyskytnou-li se v době trvání záruky na zboží vady, je spotřebitel oprávněn uplatnit u prodávajícího nárok na bezplatné odstranění vady. Místo odstranění vady může prodávající poskytnout spotřebiteli náhradní zboží. Není-li možné vadu odstranit ani dodat náhradní zboží, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy v rozsahu vadného plnění odstoupit.

25. Záruka se nevztahuje na vady způsobené násilným působením na zboží (náraz, pád, voda apod., není-li zboží pro takové použití určeno), nepostupováním podle návodu, opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním, neodbornými zásahy do zboží a vlastními úpravami zboží. Záruka se dále nevztahuje na již použité zboží, jedná-li se o zboží jednorázové. U zlevněného zboží se záruka nevztahuje na vady, pro něž bylo zboží zlevněno.

26. Nároky plynoucí ze záruky uplatňuje spotřebitel reklamací u prodávajícího, v jakékoli jeho provozovně v České republice nebo v jeho sídle, zpravidla písemně. Dopravu reklamovaného zboží v případě, že spotřebitel neuplatňuje reklamaci osobně, hradí spotřebitel. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel nárok na náhradu přiměřených nákladů dopravy reklamovaného zboží.

27. Po podání reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající dále spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání a v případě zamítnutí reklamace odůvodnění zamítnutí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Uplatnil-li spotřebitel reklamaci osobně, je povinen si zboží vyzvednout; po uplynutí jednoho měsíce od oznámení o vyřízení reklamace je spotřebitel povinen platit skladné ve výši 100,- Kč týdně, což představuje náklady na skladování zboží, splatné měsíčně zpětně.

28. Prodávající rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů od ukončení testování vzorku zboží. Prodávající vyřídí reklamaci a odstraní vady zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a v téže lhůtě rovněž e-mailem informuje spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace (nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě); neodstraní-li prodávající odstranitelné vady zboží v této lhůtě, má se za to, že vadu nelze odstranit.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy, vrácení a výměna zboží

29. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez jakéhokoli důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat oznámení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Spotřebitel však nemůže tímto způsobem odstoupit od smlouvy v případě, že došlo k individuální úpravě zboží podle přání spotřebitele (potisk).

30. V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení kupní ceny včetně nákladů na dodání ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení spotřebitele od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla kupní cena uhrazena, případně způsobem určeným spotřebitelem v odstoupení od smlouvy. Prodávající je oprávněn odepřít plnění (vrácení kupní ceny) do doby, než spotřebitel prodávajícímu převzaté zboží vrátí, nebo prokáže, že je prodávajícímu odeslal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

31. Spotřebitel v oznámení o odstoupení identifikuje smlouvu, zejména uvede své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum nákupu a číslo bankovního účtu nebo adresu určenou k zaslání vrácené kupní ceny. Pro oznámení o odstoupení může spotřebitel užít vzorové oznámení (ke stažení ve formátu .pdf) na stránce: https://www.id21.cz/vyhody/obchodni-podminky/ (umístěno dole)

32. Spotřebitel je rovněž povinen vrátit převzaté zboží prodávajícímu ve lhůtě 30 dnů od odstoupení, a to vcelku (musí být vráceno veškeré převzaté zboží), zpravidla v původním obalu. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu (zejména poštovné) nese spotřebitel, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže pro svou povahu být vráceno obvyklou poštovní cestou.

33. Místo odstoupení od smlouvy je spotřebitel oprávněn požádat prodávajícího o výměnu koupeného zboží a prodávající je povinen takové žádosti vyhovět, bude-li vyměňované zboží vráceno vcelku a nepoškozeno a případný cenový rozdíl doplacen; to neplatí v případě individuálně upravovaného zboží. Bude-li nově dodávané zboží levnější než vyměňované zboží, vyplatí rozdíl prodávající.

34. Spotřebitel má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, https://adr.coi.cz/cs. Pro on-line řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je možné využít platformu, provozovanou Evropskou komisí, na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Společná ustanovení

35. Smlouva se řídí právem České republiky s vyloučením ustanovení norem kolizních, jakož i s vyloučením použití ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 11. dubna 1980.

36. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Smlouva (objednávka kupujícího) bude uložena u prodávajícího, bude-li objednávka písemná. Prodávající není povinen umožnit spotřebiteli přístup ke smlouvě, a proto se doporučuje spotřebiteli trvale uchovat uzavřenou smlouvu, tj. potvrzenou objednávku a tyto VOP.

37. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými soudy s tím, že prodávající je oprávněn zvolit místo obecného soudu rozhodnutí věci v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Pro toto řízení bude pro vedení řízení on-line za prodávajícího použita e-mailová adresa: info@id21.cz a za kupujícího e-mailová adresa uvedená jako elektronický kontakt v objednávce nebo neuvede-li jiný kontakt, e-mailová adresa, ze které bude zboží objednáno. Pokud kupující neuvede žádný e-mailový kontakt a zboží neobjedná e-mailem, pak rozhodne spor u téhož soudu jeden rozhodce jmenovaný předsedou Rozhodčího soudu ve standardním řízení. Pokud je kupující spotřebitelem, budou spory rozhodovat vždy pouze obecné soudy. Ve vztazích s mezinárodním prvkem se sjednává příslušnost soudů České republiky a místní příslušnost soudu se stanoví dle sídla prodávajícího (nezvolí-li prodávající vedení rozhodčího řízení).

38. Budou-li spor z této smlouvy rozhodovat obecné soudy, dohodly si smluvní strany místní příslušnost obecného soudu stanovenou podle sídla prodávajícího v době zahájení řízení.

39. Ukáže-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, zavazují se strany takové ustanovení nahradit ustanovením jiným, jež by co nejlépe odpovídalo účelu a smyslu neúčinného či neplatného ustanovení.

40. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost prodávajícího za škodu způsobenou kupujícímu při plnění této smlouvy či v souvislosti s ní, včetně škody způsobené vadou zboží, je omezena na 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). To neplatí v případech, v nichž dle zákona nelze odpovědnost za škodu omezit.

Ustanovení závěrečná a přechodná

41. Tyto VOP se zveřejňují spolu s předchozími verzemi na internetových stránkách. Originál VOP je uložen v sídle prodávajícího.

42. Prodávající je oprávněn VOP změnit; změna VOP se nedotkne již uzavřených smluv.

43. Kupující je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální až do splnění všech svých povinností vyplývajících ze smlouvy.

44. Odlišují-li se ustanovení individuálně sjednaného smluvního ujednání stran od VOP, mají taková ustanovení před ustanoveními VOP aplikační přednost.

Účinnost

45. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.listopadu 2021 a vztahují se na smlouvy uzavřené v době jejich účinnosti.


V Praze dne 1. 11. 2021
 ID21 s.r.o.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 313126

sídlo: Rostovská 260/2b, 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČ: 08107742

DIČ: CZ08107742

tel.: +420 226 216 500

e-mail: info@id21.cz

 

ID21_VOP_011121 [PDF; 0,263 MB]


PDF_icona Vzor odstoupení od smlouvy [PDF; 0,131 MB]

";
Prosím čekejte
Váš požadavek se zpracovává