Home
Váš nákupní košík

Košík

Záruka a reklamace

Spotřebitelská záruka a reklamace

1. Prodávající poskytuje na své zboží záruku spotřebitelům, a to v trvání 24 měsíců od převzetí zboží spotřebitelem. Jako záruční list slouží spotřebiteli vystavený daňový doklad o zakoupení zboží.

2. Vyskytnou-li se v době trvání záruky na zboží vady, je spotřebitel oprávněn uplatnit u prodávajícího nárok na bezplatné odstranění vady. Místo odstranění vady může prodávající poskytnout spotřebiteli náhradní zboží. Není-li možné vadu odstranit ani dodat náhradní zboží, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy v rozsahu vadného plnění odstoupit.

3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené násilným působením na zboží.

4. Nároky plynoucí ze záruky uplatňuje spotřebitel reklamací u prodávajícího, v jakékoli jeho provozovně v České republice nebo v jeho sídle, zpravidla písemně. Při reklamaci je spotřebitel povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat koupi zboží (dodacím listem apod.) a popsat v čem vady shledává či jak se projevují.

5. Po podání reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení. Prodávající dále spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

6. Prodávající vyřídí reklamaci a odstraní vady zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a v téže lhůtě rovněž informuje spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy, vrácení a výměna zboží

7. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez jakéhokoli důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Spotřebitel však nemůže tímto způsobem odstoupit od smlouvy v případě, že došlo k individuální úpravě zboží podle přání spotřebitele (potisk).

8. V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne odstoupení spotřebitele od smlouvy a prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

9. Spotřebitel je v oznámení o odstoupení povinen identifikovat smlouvu. Spotřebitel je rovněž povinen vrátit převzaté zboží prodávajícímu ve lhůtě 16 dnů od odstoupení, a to vcelku (musí být vráceno veškeré převzaté zboží), zpravidla v původním obalu.

10. Místo odstoupení od smlouvy je spotřebitel oprávněn požádat prodávajícího o výměnu koupeného zboží.

Vady zboží

11. Vyskytnou-li se na zboží vady, je kupující povinen je prodávajícímu písemně vytknout.

12. Při uplatnění nároků z vad zboží je kupující povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat koupi zboží (dodacím listem apod.).

13. Ukáže-li se vytknutí vad jako nedůvodné či neoprávněné, má prodávající nárok na náhradu nákladů skutečně vynaložených na testování zboží, splatnou do 30 dnů ode dne vyčíslení těchto nákladů. 


Pro podrobnější informace kontaktujte našeho obchodního zástupce.

";
Prosím čekejte
Váš požadavek se zpracovává