Home
Váš nákupní košík

Košík

Ochrana soukromí, právní podmínky

Právní podmínky  pro užívání internetových stránek

1. Tyto Právní podmínky pro užívání internetových stránek (dále jen „PP“) zavazují návštěvníky stránek provozovaných společností Identifikační systémy, s. r. o., IČ: 26691086 (dále jen „provozovatel“) na doméně www.idsys.cz (dále jen „internetové stránky“).

2. Veškerý obsah sdělovaný veřejnosti na internetových stránkách je či může být předmětem práv duševního vlastnictví provozovatele anebo třetích osob a nikdo není oprávněn jej bez výslovného písemného svolení provozovatele měnit či zpracovávat nebo užít jinak než pro svou vlastní potřebu.

3. Provozovatel na svých internetových stránkách zobrazuje ochranné známky vlastněné společností Precision Dynamics Corporation. Zboží nabízeno provozovatelem je rovněž chráněno řadou patentů společnosti Precision Dynamics Corporation. Pro seznam ochranných známek a patentů, jakož i pro další informace o duševním vlastnictví společnosti Precision Dynamics Corporation nechť návštěvník navštíví stránky společnosti Precision Dynamics Corporation http://www.pdcorp.com/en-us/company/intellectual-property.html

4. Jakákoli nabídka zboží na internetových stránkách není návrhem smlouvy, ale pouze nabídkou k možnosti kontrahovat; zobrazení zboží bez dalšího ověření nezaručuje jeho bezprostřední dostupnost.

5. Veškerý obsah sdělovaný veřejnosti na internetových stránkách má především informativní funkci a musí být vždy posuzován ve vztahu k okamžiku svého zveřejnění.

6. Provozovatel je oprávněn kdykoli, bez předchozího upozornění, měnit, rušit či doplňovat obsah internetových stránek, jakož i kdykoli přerušit, dočasně či trvale, provozování internetových stránek; tím nejsou dotčena práva zákazníků provozovatele vyplývající ze smluvních vztahů s provozovatelem, které lze uplatnit u provozovatele kdykoli, bez ohledu na provozování internetových stránek.

7. Pakliže se návštěvník na internetových stránkách registruje či jinak identifikuje, je povinen uvést svou pravou identitu; návštěvník odpovídá za škodu, kterou způsobí tím, že uvede jiného v omyl. Své přístupové údaje je návštěvník povinen pečlivě střežit a nezpřístupňovat třetím osobám; výlučně návštěvník odpovídá za zneužití svých přístupových údajů třetí osobou.

8. Provozovatel je oprávněn se spojit s návštěvníkem za účelem verifikace jím poskytnutých údajů, nepodaří-li se ověřit správnost údajů, je provozovatel oprávněn registraci takto registrovaného návštěvníka zrušit a v případě opakované fiktivní registrace, blokovat příslušnou IP adresu.

9. Provozovatel se distancuje od obsahu stránek, na které na svých internetových stránkách odkazuje a za tento obsah neodpovídá; návštěvník vstupuje na takové stránky na vlastní riziko.

10. Návštěvník není oprávněn ukládat či poskytovat jakékoli informace, které by byly protiprávné či jinak v souvislosti s užíváním internetových stránek protiprávně jednat. Dozví-li se provozovatel o tom, že návštěvník takto jedná, je oprávněn odstranit a znepřístupnit takové informace a zakázat návštěvníkovi opětovnou registraci a v případě opakovaného porušení těchto povinností, blokovat příslušnou IP adresu.

11. Provozovatel shromažďuje při každé návštěvě internetových stránek přenosová data návštěvníka (IP adresa, odkazující URL, prohlížeč, platforma, čas návštěvy, provedené hledání, navštívené stránky). Internetové stránky používají „cookies“, jejichž povolení je v dispozici návštěvníka. Při shromažďování informací dle tohoto odstavce nejde o shromažďování osobních údajů, neboť návštěvník není osobně identifikovatelný.

12. Tento PP tvoří obsah smluvního ujednání mezi návštěvníkem a provozovatelem týkající se podmínek návštěvy a užívání internetových stránek. Tato smlouva se řídí právem České republiky s vyloučením ustanovení norem kolizních.

13. Závazek stran z této smlouvy se bez ohledu na povahu stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

14. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

15. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost provozovatele za škodu způsobenou návštěvníkovi v souvislosti s provozem internetových stránek a touto smlouvou je omezena na 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých).

16. Tento PP se zveřejňuje na internetových stránkách. Originál PP je uložen v sídle provozovatele. Provozovatel je povinen umožnit návštěvníkovi nahlédnout do originálu PP a pořídit si na jeho vlastní náklad opis PP. Na žádost podanou elektronickou poštou na elektronickou adresu provozovatele zašle provozovatel opis PP návštěvníkovi v elektronické podobě.

17. Provozovatel je oprávněn PP změnit; změna PP se nedotkne jednání uskutečněných před takovou změnou.

18. Tento PP nabývá účinnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách.

V Praze dne 1.6.2009

Identifikační systémy, s. r. o.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C87617

sídlo: Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 26691086
DIČ: CZ26691086
tel.: +420 226 216 500
e-mail: info@idsys.cz

PDF_icona IS_NR_010609 [PDF; 0,1 MB]

";
Prosím čekejte
Váš požadavek se zpracovává